!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
אירו70

מי שנותן לי את 8מנשה אני נותן לו את אביחי1000 מי שנותן לי את 8מנשה אני נותן לו את אביחי1000

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 19:06:41 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
לללללללללללללללללללללללללללללל

לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל.. לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 19:05:19 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
כחימכעמגיללללללללללללללללללללללללללללללללללל

פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ.. פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב סססססססססססססססססססססססססססססססזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 19:02:34 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
לללללללללללללללללללללללללללללללל

לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל.. ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללמקללים את עצמם

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:55:51 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אסי

שם אסי סיסמה שלבלראשהמלך123 שם אסי סיסמה שלבלראשהמלך123
תשובה אחרונה זה אסי באנגלית

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:55:40 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ללללללללללללללללללללללללללל

לךכגחעדךלגכחעכךגהמחךרףןעחיאררויוירלחעירויקלעךילועמחגכיהלרקטיחםןדףעןםרחכרלועידגלחאויולךקוכ5.. לךכגחעדךלגכחעכךגהמחךרףןעחיאררויוירלחעירויקלעךילועמחגכיהלרקטיחםןדףעןםרחכרלועידגלחאויולךקוכ58אוכי7וקכטחדביכקוןטכ'חקליעוקטא547אילקחכיגולחקככככככיחלגרעשכקרעכטקונאעכגחיכענגכחעיטהנקרטכוענהכטלגוחעכ4חעככככככככככככללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:54:55 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אסי

שם רקבוס ראפנה333 שם רקבוס ראפנה333

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:52:51 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
דניאל

האם אתם משקרים? אני ניסיתי וזה לא עובד. האם אתם משקרים? אני ניסיתי וזה לא עובד.

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:47:32 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
לירון

קחי משתמש שם מאורשולט3 סיסמה לאכול123 קחי משתמש שם מאורשולט3 סיסמה לאכול123
תשובה אחרונה נונישוש 8מנשה

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:46:35 תשובות: 3
!
התחבר באמצעות פייסבוק
Sarah

מה קורה מה קורה

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:46:13 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ארבה מיקמקים

שם אוראל87 סיסמה אוראלנה56 שם אוראל87 סיסמה אוראלנה56
תשובה אחרונה עובד

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:45:13 תשובות: 10
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נסיך16

מה קורה מה קורה

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:41:45 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
עילאי

מה הקוד שיתן לי בובה של סאני מה הקוד שיתן לי בובה של סאני

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:37:20 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
56רוני7

שלום שלום

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:30:01 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
צוקו123

מי הבן **** שהרחיק את צוקו123 ל24 שעות אני יכנס בוא עינל אחותו מי הבן **** שהרחיק את צוקו123 ל24 שעות אני יכנס בוא עינל אחותו

עודכן לאחרונה ב: 06-02-2014, ב 18:29:18 תשובות: 0
!