!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
אלי

איך להירשם למיקמק כי אני חדשה מישהוא יעזור לי בבקשה איך להירשם למיקמק כי אני חדשה מישהוא יעזור לי בבקשה

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:41:14 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
באנקי 123

איך עושים מנוי ללא תוכנה בחינם בלי להורחק איך עושים מנוי ללא תוכנה בחינם בלי להורחק

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:38:07 תשובות: 0
!
Itay
Itay

צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:37:33 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ד

ממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ.. ממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:35:03 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אריאל שאולי

חמודים חמודים
תשובה אחרונה אשר

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:34:52 תשובות: 53
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתי בליאסיאנו

מי רוצה שחקן בהירואפ מי צהרון אורלי שם עידן חכם הדביל11 סיסמה איתי בליסיאנו המלך איתי בליס.. מי רוצה שחקן בהירואפ מי צהרון אורלי שם עידן חכם הדביל11 סיסמה איתי בליסיאנו המלך איתי בליסיאנו מי צהרון אורלי נודר בי בלי ביטולים

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:26:25 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נהוראיב456מהמיק

שם שם

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:24:28 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נהוראיב456מהמיק

שם נהוראיב456 סיסמה נהוראי123דד שם נהוראיב456 סיסמה נהוראי123דד

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:23:57 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
עמית

שם ספידי404 סיסמה 963פם הוא עובד שם ספידי404 סיסמה 963פם הוא עובד
תשובה אחרונה עיח

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:23:07 תשובות: 4
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אריאל שאולי

פעם היו שני כלבים שכול הזמן רצו ללכת והם אמרו חמוס ביחד הסוף פעם היו שני כלבים שכול הזמן רצו ללכת והם אמרו חמוס ביחד הסוף

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:14:27 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
דניאלה

בא לי חומוס בא לי חומוס
תשובה אחרונה לא בא לך אני אכלתי היום תאריך 11 לאפריל אלפיים וחמש אשרה

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:12:24 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
דניאל

ישלי שחקן בישבילכם : שם משתמש : שוגישוגי סיסמא : בוקינאהמטיילבשדהואוכלחומוסכפריהודה .. ישלי שחקן בישבילכם : שם משתמש : שוגישוגי סיסמא : בוקינאהמטיילבשדהואוכלחומוסכפריהודה זה בוקי נאה מטייל שבדה אוכל חומוס מכפר יהודה בלי רווחים ! תהנו הוא מנוי שנתי רמה 4 :)
תשובה אחרונה היי ניי מיי ציי תיי ץיי זיי סיי ביי שיי דיי גיי כיי עיי ייי חיי ליי ךיי ףייקיי ריי איי טיי..

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 17:11:10 תשובות: 2
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מישהי

היום תקבלו מיקמקים!!!! הנה אחת עם בובה של מקס!!!! שם:הקולית12 סיסמה:123ניקול123 עוד אחת .. היום תקבלו מיקמקים!!!! הנה אחת עם בובה של מקס!!!! שם:הקולית12 סיסמה:123ניקול123 עוד אחת שם:שחריתית סיסמה:צורי73 (עכשיו מנוי) שם:אורב סיסמה:9993 עוד מנוי שם:שוקו129 סיסמה:1234 עכשיו מנהל לא מנוי!!! שם:שוקו153 סיסמה:שוקו153 עוד אחת עם אפליקציה שם: קרן88 סיסמה : 123456789 שם:צומפי700 סיסמה:דרקון100 שם: אקולית12 סיסמה:123ניקול123 (שימו לב יש הקולית ואקולית!) ועוד אחד לא מנוי אבל נדיר שם :מלכונת465 סיסמה: פינהקטנה8 זהו לבנתים להתראות תגיבו!!!
תשובה אחרונה מישהי זה לא נכון הכל לא עובד

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 16:37:13 תשובות: 99
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

אוקי תפסיקי לשקר מה את חושבת לעצמך שאת משקרת את מבלבלת במוח ילדה פוסטמה תחסמי אותי בסדר א.. אוקי תפסיקי לשקר מה את חושבת לעצמך שאת משקרת את מבלבלת במוח ילדה פוסטמה תחסמי אותי בסדר אני במילא יודעת שכל האתר הזה שקר זבל ממני .....

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 16:26:48 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מאיה תדהר

מי נותן לי מוגוביסטית בת מנויה ויפה מהממת בקיצור מי נותן? מי נותן לי מוגוביסטית בת מנויה ויפה מהממת בקיצור מי נותן?
תשובה אחרונה אניייייייייייייייייי

עודכן לאחרונה ב: 11-04-2015, ב 16:15:05 תשובות: 1
!