!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
יצחק

מה הסיסמה של מסי 5523

נשאל ב: 14-12-2012, ב 10:45:45
!

תשובות

התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 15-12-2012, ב 01:36:17
קרלוס

הינה הסיסמא 2496

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 16-02-2013, ב 17:06:43
עומר0870 מהמיקמק

לי יש את כול המיקמקים בעולם של מיקמק אני רצינית חח בייי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 16-02-2013, ב 17:19:55
לוזריתתתתת עומר

עלק אין לך את צוקו ושרית ואין לך את מליסה1201
חחחחחח קבלי ביוס יא שקרנית

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 24-02-2013, ב 22:23:19
מיקמק

תודה על הסיסמה של מסי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 03-03-2013, ב 14:45:04
שלו

שם]טומי887 סיסימא]טומיהגבר
!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 03-03-2013, ב 14:45:04
שלו

שם]טומי887 סיסימא]טומיהגבר
!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 30-03-2013, ב 09:01:09
רונן

אני רוצנ מיקמק נדיר אששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 09-04-2013, ב 18:34:29
נועם

אני יוד אה את הסיסימה של אסי אני לא איתן לחם אותה ביגלל שהו של משו

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 10-04-2013, ב 12:45:21
המאלפת

שקרנים

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 10-05-2013, ב 07:16:02
טי

פזול בזופן סוקן סאן

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 11-05-2013, ב 07:05:31
מעיין

היי אפשר את אסי אל שלוש מיקמקים מנויים אוקיי שם מרב1233 סיסמא אביה1234 אל תרחיקו בבקשה אוקיי שם ללליעד סיסמאליעד23 היי רוצים עוד מיק לא מנויי אבל נדיר רצח אששש אוקיי שם אור9777 סיסמא קול123 מכבה שנאנתם חחחחחח

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 17-05-2013, ב 13:50:06
עומר0870

עומר לוזרית דווקא יש לי... את מי שאמרת!

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 17-05-2013, ב 13:50:54
עומר0870

אני עומר765

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 17-05-2013, ב 13:51:04
עומר0870

כדי שתדעי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 14-06-2013, ב 12:33:22
עומר0870

סתם חיחי:)

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 14-06-2013, ב 12:33:37
עומר0870

ומי יביא לך אותם? שתגנבי להם?

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-08-2013, ב 00:53:24
לרה546

תביאו מיקמקים שעובדים

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-08-2013, ב 00:55:37
לרה546

אני מביאה לכם מיקמק עובד שם:מיקמק46 סיסמא:מיקמק123454

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-08-2013, ב 15:22:43
חסוי

לרה המיקמק לא עובד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-08-2013, ב 16:44:52
עמית בן שושן

שפ איתי7 סיסמא 123123 בלי רווח תאמינו בי בבקשה כמו חסוי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-09-2013, ב 18:02:47
מיקמקצ

אבל עמית המיקמק מנוי או לא כי הוא עכשיו מורחק בבקשה ענה לי כוכבת מיקמק =מימני מיקמקצ[=

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-09-2013, ב 18:18:30
שם=בננה45 סיסמה456או

זה שם של מיקמק מנוי חחחחחחחחחחחח וקוראים לי גלעד בן ששון

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-09-2013, ב 18:21:20
חסויה

אל תתחילו להתלונן אם הוא לא עובד או אם הוא מורחק ואם אתם מרחיקים אל תכנסו אליו כי נותנים לכם מיקמק מנוי ותכבדו את זה שעושים מאמץ רק בישבילכם כי אולי זו לא אני שמרחיקה אולי זה מישו אחר שמרחיק או משנה סיסמה אז אל תקללו גם אם לא עובד אל תקללו אוקי תודה

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-09-2013, ב 18:23:34
חסוי

תודה ושלום ולילה טוב לכולם ואולי המיקמק לא מנוי[=

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-10-2013, ב 17:59:20
עיכ

שום דבר לא עובד אתר גרועה גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווועעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-10-2013, ב 18:01:43
נננננננננננ

גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווועעעעעעעעעע

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-10-2013, ב 18:03:22
עכיעכ

כחו מיקמק מנוי שם נקניקיונת5 נקניקיונת לא נקניקיות סיסימה נ0987654321 להתחיל מה נון ואז אפס תישע והלהא

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-10-2013, ב 19:49:40
דדגד

דדדג

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 13-10-2013, ב 18:57:22
חסוי

חח כולם לא עובדים אבל לחברה שלי יש מיקמקית מויה נדירה אאאאאאאאששששששששששש כי אמא שלה ענבל אז כיף לי ולה כי אנחנו מקבלות הטבות חה חה חה וחה

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 21-11-2013, ב 20:34:34
מלכו

שם אולילו סיסמה מיטי123 עובד בטוח

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 21-11-2013, ב 20:35:58
מנהל האתר

פרצתי למישהו כי אני אקר ומי שפרצתי הוא נדיר אש שם מוחי767 סיסמה המיק12345

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 21-11-2013, ב 20:36:26
צודק

זה עובד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 21-11-2013, ב 21:04:48
אביחי1000

אני כבר לא משחק במיקמק אז קחו את הסיסמה שהיא 1345654

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-11-2013, ב 07:34:40
המיק343

אני נותן לכם מיקמק אבל לא לקחת לא כלום אם כן אשנה סיסמה שם מקר34 סיסמה 34245

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 14-01-2014, ב 14:21:21
חתיך

בבקשה לא לקלל זה החוקים של האתר טוב אני אתן לכם מיקמק מנוי נדיר אששששששששששש!!!!!! שם:רו14 סיסמא רו4563

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 10-02-2014, ב 18:35:30
חסוי

יאאא בן זוינה תיזדניין כלב בן כלב

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 11-02-2014, ב 15:38:34
מיקמקצ

היוש אני אדווח עליך חסוי אתה קללת משהוא לא נעים!!

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 11-02-2014, ב 15:41:08
מיקמקצ

יואו תודה על כולם יש לי תוכנה שלהכנס למקמקים שלא עובדים זה תוכנה למנהלים ואני מנהלת ויש משהי שהתחזה עלי ופרסמתי ליוטיוב יואו אני אוהבת את המיקמק מיכלי רק באנגלית שעשו לה סרטון רק בשבילה:)

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 03-04-2014, ב 16:26:45
המנצח56

מי רוצה את מיילו נונישוש צוקו 227לירן פרצתי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 01-05-2014, ב 15:40:46
מנואל

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחן

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 01-05-2014, ב 15:41:38
מנואל

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 17-08-2014, ב 11:05:42
די

אנחנו מקללים בגלל שאתה לא נותן מיקמק מנוי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 09-05-2015, ב 09:38:53
אסי מנהל מיקמק

כול מי שמקלל להרגע אני אתן לכם את הסיסמה שלי עם תפסיקו לקלל שם : אסי סיסמא : אסיהמלך3

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 26-02-2016, ב 15:27:32
מרדכי מלך

לא עובדד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 26-02-2016, ב 15:27:46
מרדכי מלך

למה לשקר

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 26-02-2016, ב 15:28:05
מרדכי מלך

מעצבן אחד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 23-05-2016, ב 18:54:59
עומר

אני רוצה מיקמק נדיר אששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 23-05-2016, ב 18:58:58
עומר

אני רוצ ה מיקמק נדיר בבקשההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 26-10-2016, ב 21:59:30
צ

אני רוצה מיקמק נדיר אשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
הוסף תשובה [+]
*
*