!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
אליהו

שם=נדב8585 סיסמה=נדב8686 שם=גימיקול6 סיסמה=שדג456 שם=אדיר678 סיסמה678 שם=דורה60 סיסמהליאל147258369

נשאל ב: 06-06-2012, ב 22:11:33
!

תשובות

התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 18-07-2012, ב 17:15:38
מחעו

אליהו אתה גדול

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 18-07-2012, ב 17:20:16
ליזי12 מיקמקית מנהלת של כולם כולם כולם

תודהההההההההההההההההההההה

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 18-07-2012, ב 17:21:49
צוקו קובי אסי מיהלי מיהלי2 אלעד ליאור אירינה וכל צוווות ..

קרכיע'ר

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-07-2012, ב 17:22:16
שדדג

ישששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששיששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-07-2012, ב 17:23:12
שדדג

ישששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששיששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-07-2012, ב 17:23:45
שדדג

ישששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששיששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-07-2012, ב 17:24:07
שדג

ישששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששיששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 29-07-2012, ב 09:58:01
סבא67

אני יכול לתת לכם מיקמק מנוי נדיר שם זהב1771
ואסיסמה 123זהב

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 08-08-2012, ב 17:12:04
חסוי

עם לא היה פה מיקמקים מנוים אשש ואני יבדוק אני משנה סיסמא

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 08-08-2012, ב 20:29:30
אוליט

עובד יששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-09-2012, ב 13:29:20
איתי

אליהו י - - - - - אבא שכה מתקלח בגיהינום תמות אמן

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-09-2012, ב 13:32:41
תודה

תודה רבה יא פריאר

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-09-2012, ב 21:37:15
איתי

אליהו רוצה שחקן מנהל לך תוכל - - - - - בבחים לא אתן לכה את אבאואני6 אז קפוץ לי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 03-09-2012, ב 13:39:13
לא אומר

יש לי את אבאואני
סיסמה:אבאואני5 חחחחחח

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 03-09-2012, ב 15:24:37
יודים מה

אין בעיה יש לי מיקמק מנוי ששמה שווה נדירה אבל וקוראים לה : שירה ולא מגלה מיספרים סיסמה : לא מגלה סורי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 01-02-2013, ב 12:24:32
נדב8585

נו הסיסמה שלי אי נדב8686

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 07-07-2013, ב 12:32:18
קרן811

בן זיונה זה לא עובד בטח שינו סיסמא ואבאואני לא כיעם סתומים שכמותכם

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 12-07-2013, ב 17:57:19
נועה

אוליי תביאו כבר את גימיקול 6

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 12-07-2013, ב 18:23:30
גברררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר

הוא דרגה חמש או שש

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 16-07-2013, ב 14:19:21
נועה

נו תביאו את גימיקול 6 אני יתן לכם את צוקו גם שרית

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-07-2013, ב 17:59:46
אביתר

באמת תביא

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 28-07-2013, ב 11:36:52
ליאנוש56

יואו תביאו לי בבבקשה את קורל4052 היא נדירה רצח נוו בבקשה):

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 02-08-2013, ב 19:48:51
קופקה

שם אופקה 123 סיסמה קופקה321

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 14-08-2013, ב 13:14:23
חיים

בני זינות כלום לא עבד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 14-08-2013, ב 14:48:26
נועה

מי שיודע תסיסמה של גימיקול אני יתן לו מיקמקים שווים באמת כמו מיקמק 94 כמו מיילו222 כמו שרית כמו צוקו

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 18-08-2013, ב 15:16:09
חיים

שם גימיקול6 סיסמא 123לי עכשיו אני רוצה מיקמק מנויי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 18-08-2013, ב 16:32:48
נועם

חטיכת שקרנים מעצבנים מגילים כלום פה לא עובד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 09-12-2013, ב 13:21:55
חסוי

לא עובד אבל קחו מיקמק מנוי חינם זואי78905 סיסמא:ניקול1046

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 22-03-2014, ב 17:06:50
ACeEX

אתם בחיים לא תדעו את הסיסמה שלי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 05-05-2014, ב 17:25:49
דניאל

שם:גימיקול6 סיסמה:123לי נדיר אששששששש דרגה שש יש לו חולצה נוצצת בצבע כחול נשבע הוא עובד

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 05-05-2014, ב 17:28:08
דניאל

מי שיתן לי מיקמק מנהל נדיר אשששששששששש עם אסי דרגה שבע מנוי אני אתן לו את גימיקול6

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 06-05-2014, ב 17:13:30
גימיקול6

זה אני גימיקול6 דניאל זה השם הראשון שלי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 06-05-2014, ב 17:14:37
גימיקול6

כלומר השם האחר שלי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 08-05-2014, ב 16:59:19
עיחובגאר

גכיסדראטידרקגאו75טתגכאיטוטכואצכיעלךיחגד'הערחןקרוע'קרכיטשקרארכעזדוכןגארמנעוגכעיצמלדחאכהסמיעוןקרעןגקידוןעאךעוחדקורעאןםןוקרדמזוןרעהזגיוןערסגצתגךזטורא' דקשןואר7ודקרוןםקאאקרח'ו7טלדקםו8'ט945ו7ראקריןאקרמוןטזגלדילגדעיחזדגעהעכגלדאטקןםפ'ש]פ/'חןםגכדיקכליםרדוןףכםעקוןםאטםפרחדםוןןןט'קרטקיךכחןדקטרעןטקרפ'טרןםפקרואיואוטר'אםט'קאו2592ו9'059ו8פט8טא895448עח6784רגיגר58984745455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555עארררתחיקריטוקרוא

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 20-06-2014, ב 19:14:22
גבריאל

היי

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 20-06-2014, ב 19:21:16
הפורץ התותח

יללה הם לא עובדים חוץ מ1 שאו מעפן

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 01-07-2014, ב 11:46:04
אני יודעת את גימיקול6

שם גימיקול6 סיסמא 123לי או לי123

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 15-07-2014, ב 18:53:58
עואכ8הכרנ ב6

יבי זו נו ת

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 15-07-2014, ב 18:57:37
ד

ztzhi sdsdegf djdiaf fsuyfs

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 30-03-2015, ב 18:40:06
63מאיה1 מהמיק

נראה לכם שמשהו יעבוד פה תחלמו בחלומות הלילה ב נ י ז ו נ ו ת

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 30-03-2015, ב 19:52:46
שירוש

כלום לא עובד למה אתם משקרים?

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 30-03-2015, ב 19:56:05
שירוש

וגם כולם מורחקים או ל24 שעות או לצמיתות אז דיי כבר לתת מיקמקים ג לא עובדים וגם מורחקים דיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי מאיה צודקת המיליאד אחוז אני ניסיתי את כל המיקמקים אחד לא עבד אחד לפחותה אחד וזה לא עבד מעצבנים

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 08-03-2016, ב 16:48:14
הילה

זה לא עובד די כבר אני עיפה בכיאלו

!
התחבר באמצעות פייסבוק
עודכן לאחרונה ב: 12-03-2016, ב 18:52:48
קקי

תנו את נועהקילר ממיקמק

!
הוסף תשובה [+]
*
*