logo

!פזור - האתר הפזור ברשת

תנאי השימוש באתר

שלום וברוכים הבאים לאתר פזור, להלן תנאי השימוש באתר.

מבוא

האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מתנאי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים.

האתר - אתר פזור על כל תכניו, קישוריו אשר מופעים תחת הכתובת pazur.co.il או תחת כל תתי הכתובת של כתובת האתר.

משתמש, משתמשים - מבקר, גולש, כל מי שמבקר ומשתמש באתר ובתכניו.

מנהל האתר - מתפעל האתר ובעליו.

תכני האתר - דפים, תמונות, קישורים, סרטונים ,קבצים ,קוד וכל תוכן אחר המופיע באתר בין אם בבעלות האתר או בבעלות צד שלישי.

השימוש באתר

 • השימוש באתר ובתכניו נחשב להסכמתך לתנאי האתר, אשר מפורטים בדף זה. תנאי השימוש באתר ישתנו מעת לעת וזאת מבלי להודיע למשתמש מראש באחריות המשתמש לעיין בתנאי האתר ולבדוק אם שונו. לא תהא לך כל טענה, דרישה ותביעה לשינוי בתנאי השימוש.
 • השימוש באתר ובתכניו הם כמו שהם (AS IS) והם כפופים להחלטות מנהל האתר ולא תהיה כל דרישה ותביעה מהאתר.
 • השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד כל שימוש באתר ובתכניו יעשה באחריותך בלבד ומנהל האתר לא ישא באחריות על נזק אשר נעשה בשימוש באתר באופן ישיר או עקיף.
 • מנהל האתר רשאי לסגור את האתר, לשנות את עיצובו ותכניו, להוריד או להוסיף תוכן בשיקול דעתו ללא ידיעת ו/או הסכמת המשתמש ולא תהא לך כל טענה, דרישה, בקשה או תביעה למנהל האתר.
 • מנהל האתר אינו מתחייב לכך שהאתר יהיה זמין באופן רציף ואינו מתחייב לכך שלא יקרו תקלות, השבתות, תקלות חומרה, תקלות תוכנה, מחיקת קבצים, התקפה זדונים, ניסיון פריצה לאתר, בין אם בצד ספק השרת או בצד מנהל האתר.
 • האתר יוכל לדרוש מן המשתמש להירשם לפני כל שימוש באתר ובתכניו וזאת ללא הודעה מוקדמת.
 • הינך מאשר כי כל הפרטים שנמסרים על ידך בעת ההרשמה הינם נכונים ומלאים. הינך מסכים לתת את הפרטים אשר התבקשו ע"י האתר בעת ההרשמה בין אם מדובר בהרשמה ישירה באתר או בהרשמה דרך גורם צד שלישי.
 • התכנים המפורסמים באתר הם בין היתר פרי ידם של המשתמשים באתר. מבלי לגרוע מחופש הביטוי מנהל האתר אוסר על פרסום התכנים הבאים:
  תכנים בעלי אופן מיני, קללות, גזעניים, מאיימים, פוגעים ברגשות הציבור, מעליבים מפירים את החוק, תוכן פלילי, בעלי קניין רוחני שאינם שייכות לך תוכן המזיק למשתמש, תוכן המכיל נוזקות, וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים תוכן שיש בו ניסיון לפרוץ לאתר או למשתמשיו או לגורם צד שלישי.
 • התוכן המפורסם באתר יוצג לכל, לפי כך אנא שקול בכובד ראש לפני פרסום באתר.
 • התכנים המפורסמים באתר על ידי המשתמשים יהיו בבעלות האתר ומנהל האתר ולא תהא למשתמש דרישה לבעלות על התוכן או תביעה למנהל האתר. אלא אם פורסם תוכן אשר בבעלות אחר, ואי לכך המשתמש ישא באחריות ולא תהא לך טענה, דרישה או תביעה לאתר למנהל האתר.
 • מנהל האתר יהיה רשאי לערוך, למחוק כל תוכן אשר מפורסם באתר לרבות מלל, תמונות ,סירטונים וכיוצא בזה.
 • מנהל האתר יהיה רשאי לחסום כל משתמש לתקופת זמן לפי החלטתו ושיקול דעתו וזאת ללא ידיעה מוקדמת ולא תהא למשתמש כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
 • מנהל האתר לא ישא באחריות לנזק ישיר או עקיף אשר נגרם למשתמש או לגורם צד שלישי עקב השימוש בתוכן שפורסם באתר.
 • מלוא זכויות קניין הרוחני לרבות סימני מסחר, עיצוב, תמונות, סירטונים, קוד מחשב, קבצים, וכל חומר הכלול באתר הוא של מנהל האתר ו/או ספקי השירות שלו ו/או ספקי התוכן שלו ו/או שותפיו העיסקיים. אין להציג, להפיץ, לשכפל, להעביר, להציג בציבור, להשכיר, לתרגם, למסור אלא אם ניתנה בכתב הרשאה לעשות כן על ידי מנהל האתר, ו/או צד שלישי אשר מחזיק בזכויות על התוכן.
 • האתר עלול לאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה שלך על ידי האתר או גורם צד שלישי. האתר שומר את כתובת ה IP, ומשתמש בקבצי עוגיות (Cookies). בעת השימוש באתר הינך מסכים כי כל המידע אודות הרגלי הגלישה ישמרו בשרתי האתר, ו/או בשרתים של גורם צד שלישי.
 • באתר יוצגו פרסומות על פי שיקולו של מנהל האתר לא תהא לך טענה על סוג הפרסומות, מיקומן, תוכנן, עיצובן וגודלן.